Vedtægter

Aalborg Ungebyråd har en række vedtægter, som rådet samt dets sekretariat og eksterne samarbejdspartnere skal overholde i sine valg- og arbejdsprocesser.

Udarbejdet, Aalborg Ungebyråd  / December 2021

Indhold

 • Formål
 • Sammensætning og valg
 • Formandskab
 • Forretningsudvalget
 • Dagsordener
 • Sekretariatet
 • Mødevirksomhed
 • Udvalg
 • Vedtægtsændringer
 • Sagsindstillinger
 • Vedtægter mellem Aalborg Ungebyrådet og Aalborg Fælleselevråd

Formål

 • 1. Organisationens navn: Aalborg Ungebyråd (i det følgende omtalt som; Ungebyrådet)
  • Stk. 1 Ungebyrådet har hjemsted i Aalborg Kommune.
 • 2. Ungebyrådet er en partipolitisk uafhængig organisation.
 • 3. Ungebyrådets formål er:
  • Stk. 1. At koordinere/opfange Aalborg Kommunes unges arbejds-, kultur-, skole-, fritids- og socialpolitiske interesser og varetage disse over for kommunens beslutningstagere.
  • Stk. 2. At inddrage lokale unge, skoler og foreninger i ungebyrådsarbejdet. 
  • Stk. 3 At vedligeholde og udbygge et samarbejde med Byrådet og andre relevante organer.
  • Stk. 4 At være aktivitetsfremmende og idéskabende.

Stk. 5 At arbejde for nye tiltag til gavn for kommunens unge.

  • Stk. 6 At inddrage unge i det kommunale demokratiske virke, at inspirere samt opfordre unge til at tage del i demokratiet.

 

Sammensætning og valg

 • 4. Alle unge i Aalborg kommune mellem 13 og 19 år er valgbare, og fra 5.klasse har man stemmeret. 
  • Stk. 1. Unge bosat i Aalborg kommune har stemmeret og er valgbare.
 • 5. Ungebyrådet består af 31 medlemmer. 
  • Stk. 1. Valget afgøres ved simpelt flertal.
  • Stk. 2. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
  • Stk. 3. De 6 kandidater, der modtager flest stemmer, uden at modtage valg, er suppleanter i henhold til deres antal stemmer. 
 • 6. Valget til Ungebyrådet foregår online 14 dage op til Ungekongressen 
  • Stk. 1. Det er kun muligt at stemme på én kandidat. 
 • 7. Medlemmerne er valgt for et år ad gangen og kan genvælges
  • Stk. 1. Valgperioden er fra 1. oktober til 30. september.

Formandskab

 • 8. Ungebyrådet har et formandskab
  • Stk. 1. Formandskabet består af en formand og en næstformand.
 • 9. Formandskabet er underlagt Ungebyrådets beslutninger
  • Stk. 1. Formandskabsposterne er et tillidserhverv.
  • Stk. 2. Formandskabet har ordinær stemmeret.
 • 10. Formandskabet bliver valgt af og iblandt Ungebyrådets medlemmer.
 • 11. Formandskabet tegner Ungebyrådet udadtil.
  • Stk. 1. Formandskabet repræsenterer Ungebyrådet om nødvendigt i Magistraten. 
  • Stk. 2. Ungebyrådets formandskab har fast plads i projektorganiseringen/styregruppen for Børnevenlig Kommune i pilotfasen frem til forhåbentlig anerkendelse i december 2022.
  • Stk. 3. Formandskabet sidder fast med i UngAalborgs bestyrelse. 
 • 12. Formanden eller et medlem af Ungebyrådet leder rådsmøderne på grundlag af en beslutning vedtaget af Ungebyrådet.
 • 13. Forslag til opløsning af Formandskabet vedtages, hvis det bliver støttet med ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede på mødet.
 • 14. Formandskabet er valgt for 1 valgperiode ad gangen og kan genvælges. 
  • Stk. 1. Ved fratrædelse af formandsposten frafalder denne automatisk til næstformanden, og en ny næstformanden findes ved det kommende ordinære ungebyrådsmøde. 

Forretningsudvalget

 • 15. Ungebyrådet har et forretningsudvalg (FU), der står for den daglige drift mellem de ordinære ungebyrådsmøder. 
  • Stk. 1. FU består af:
   • Formand
   • Næstformand
   • Udvalgsformænd
   • Sekretæren
 • 16. FU mødes min. ni dage før ordinært ungebyrådsmøde.
 • 17. FU har mulighed for at indkalde andre mødedeltagere, hvis det findes nødvendigt. 

 

Dagsordener

 • 18. Ved ordinære ungebyrådsmøder sammensætter sekretæren et udkast til en dagsorden. Denne udsendes til FU senest ni dage før kommende ordinært ungebyrådsmøde 
  • Stk. 1. Udvalgsformændene og formandskabet har to dage til at komme med indsigelser og punkter til dagsordenen. Disse skrives til sekretæren. 
  • Stk. 2. Det er udvalgsformændenes opgave, at videresende dagsordenen  til de resterende udvalgsmedlemmer. 
  • Stk. 3. Eksterne har mulighed for at indsende punkter til dagsordenen ni dage før et ordinært ungebyrådsmøde. 
 • 19. Ved udvalgsmøder har udvalgene mulighed for at benytte sig af en dagsorden til det kommende udvalgsmøde 

 

Sekretariatet

 • 20. Ungebyrådet er tilknyttet en fast sekretær. Denne er udpeget og ansat af Ungdomsskolen. Sekretæren forestår i samarbejde med Ungebyrådet og formandskabet den daglige drift vedr. Ungebyrådet.
  • Stk. 2. Den daglige drift indbefatter bl.a. ad hoc opgaver, eksterne henvendelser, formalia bag ungebyrådsarbejdet og kommunikation med ledelsen. 
 • 21. Sekretæren deltager i Ungebyrådets møder uden stemmeret.

 

Mødevirksomhed

 • 22. Ungebyrådet mødes en gang om måneden til et udvalgsmøde, og der afholdes ordinært ungebyrådsmøde hver ottende uge på skiftende dage. 
 • 23. Ungebyrådets møder er åbne.
  • Stk. 1. Ungebyrådet kan til enkelte punkter inddrage andre til at deltage i behandlingen af punkter. Dette skal ske efter aftale med sekretæren. 
 • 24. Ungebyrådsmedlemmerne har opfordrende mødepligt.
  • Stk. 1. Ved misligholdelse af den gældende samarbejdsaftale kan sekretæren beslutte at ekskludere pågældende medlem.
 • 25. Et medlem kan efter anmodning til sekretæren fritages for dets hverv.
  • Stk. 1. Hvis et medlem fritages, indtræder suppleanten for resten af perioden, med første suppleant før anden suppleant.
 • 26. Er et medlem forhindret i at deltage i en længere periode (en måned), tiltræder suppleanten i denne periode.
 • 27. Sekretæren fastsætter tid og sted for møderne.
  • Stk. 1 Ungebyrådet afholder fortrinsvis sine møder i Aalborg Byrådssal og på Blok X i Karolinelund.  
 • 28.  Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte ved et ordinært ungebyrådsmøde.
 • 29. Medlemmerne kan kun deltage i møderne ved personligt fremmøde.
 • 30. Sekretæren fører referat over hvert møde. I referatet anføres fraværsprotokol. Referatet offentliggøres på Ungebyrådets hjemmeside efter hvert møde.
 • 31. Ungebyrådet forudsætter at fastsætte en forretningsorden ved første møde efter valget, og denne vedtages med 2/3 flertal.
  • Stk. 1 Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om mødeindkaldelse, mødeledelse, indkaldelsesfrist, afbudsfrist, frist for udsendelse af referat og dagsorden, øvriges deltagelse i mødet, medlemmernes beføjelser og beslutningsdygtighed.

 

Udvalg

 • 32. Der er faste udvalg svarende til Aalborg Byråds politisk-relevante udvalg
  • Stk. 1.De faste udvalg udgør Sundheds – og Kulturudvalget, Børn – og Undervisningsudvalget og Miljø – og Landudvalget.
  • Stk. 2. De faste politiske udvalg vælger en udvalgsformand ved simpelt flertal. 
  • Stk. 3. Medlemmerne kan ønske, hvilket udvalg de ønsker at sidde i. 
 • 33. Der skal minimum være 5 medlemmer i hvert udvalg. Under særlige forhold, hvor minimumsgrænsen på 5 medlemmer ikke kan opfyldes, frafalder paragraf 33, og udvalget oprettes på trods.
 • 34. Udvalgene har mulighed for at indkalde andre mødedeltagere, hvis det findes nødvendigt.
 • 35. Alle udvalg er ansvarlige over for Ungebyrådet og dermed hele Ungebyrådets meninger på baggrund af deres mærkesager.
  • Stk. 1. Udvalgene indsender indstillinger til afstemning i Ungebyrådet.  

 

Vedtægtsændringer

 • 36. Ved ændringer af Ungebyrådets vedtægter, foregår dette over en forslagsperiode. 
  • Stk. 1. Ungebyrådsmedlemmerne, Ungebyrådssekretæren og UngAalborgs bestyrelse har indsigelsesret ift. vedtægterne for Ungebyrådet i de første tre måneder af valgperioden. 
  • Stk. 2. Et vedtægtsforslag skal fra Ungebyrådet ske ved flertalsafstemning ved et ordinært Ungebyrådsmøde.
  • Stk. 3. Efter indsigelsesperioden og flertaltbestemte ændringsforslag indsendes vedtægtsforslagene af sekretæren til børn- og undervisningsområdet, som videregiver dette til Aalborg Byråd. Aalborg Byråd godkender Ungebyrådets vedtægter.

Sagsindstillinger

 • 37. Alle sagsindstillinger er godkendt ved simpelt flertal ved et ordinært ungebyrådsmøde.
 • 38. UngAalborgs bestyrelse har høringsret ved alle sagsindstillinger vedr. Aalborg Ungebyråd. 
  • Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen er forpligtet til at respondere på eventuelle henvendelser indenfor tre hverdage.

 

Vedtægter mellem Aalborg Ungebyrådet og Aalborg Fælleselevråd 

Mål: 

Fælleselevrådet og Ungebyrådets samarbejde ift. demokrati-indsatserne i Aalborg Kommune. Aalborg Ungebyråd (I det følgende: Ungebyrådet) og Aalborg Fælleselevråd (I det følgende: Fælleselevrådet) arbejder primært sammen ift. Børne – og undervisningsområdet. Dette for at højne sammenhængskraften, transparensen og muligheden for reel indflydelse for begge råd. Det er ikke muligt at stille op til både i Fælleselevrådet og Ungebyrådet.   

Følgende indtræffer fra valgåret 2022/2023 i forhold til både Aalborg Ungebyråd og Aalborg Fælleselevråd.Samarbejdsaftalen vil indgå som en del af vedtægterne i såvel Aalborg Ungebyråd som Aalborg Fælleselevråd.

 • 38. To pladser i børne- og undervisningsudvalget til Aalborg Fælleselevråd
  • Stk. 1. Fælleselevrådet har to faste pladser i Børne- og  undervisningsudvalget. Disse pladser tilgår Det Fælleselevråd foruden de 31 valgte medlemmer.
  • Stk. 2. Pladserne besættes som udgangspunkt af Fælleselevrådets formandsskab, der er valgt på Fælleselevrådets generalforsamling af skolernes elevråd.
  • Stk. 3. Fælleselevrådsrepræsentanterne er underlagt de samme vilkår ift. udvalgsbetingelser som de øvrige 31 valgte Ungebyrådsmedlemmer er, blandt andet i forhold til møder med diverse eksterne samarbejdspartnere. 
 • 39. Møder
  • Stk. 1. Ordinære møder: 
   • Ungebyråd afholder ordinært ungebyrådsmøde en gang hver anden måned i Byrådssalen. 
   • Fælleselevrådet har mulighed for at deltage observerende ved alle ordinære Ungebyrådsmøder. 
   • Når Børne- og Undervisningsudvalget stiller forslag eller andet til Ungebyrådet, der kræver afstemning, har Fælleselevrådet ekstraordinært stemmeret med to stemmer, der repræsenterer eleverne på Aalborg Kommunes skoler. Dette kan ligeledes aftales i ekstraordinære tilfælde og afstemmes på forhånd.
    Dette vil fremgå af dagsordenen. 
  • Stk. 2. Udvalgsmøder:
   • Datoer og tidspunkter for udvalgsmøder planlægges af sekretærerne for Ungebyrådet og Fælleselevrådet.
   • Ungebyrådets og Fælleselevrådets udvalgsmøder afholdes i samme tidsrum på de samme dage på Blok X, med det formål at kunne sparre med hinanden. 
   • Da Fælleselevrådets bestyrelse og Ungebyrådets udvalg holder møder i samme tidsrum, vil fordelingen ift. deltagelse primært være:
    Formandskabet for fælleselevrådet deltager som hovedregel på fælleselevrådets møde. Udvalget og fælleselevrådet vil optimalt invitere hinanden ind i hinandens møder og vil i visse tilfælde mødes samlet, hvor det giver mening. Udvalget og fælleselevrådets interesser vil naturligt være sammenfaldende, og derfor giver det mening at samarbejde.  
 • 40. Dagsorden
  • Stk. 1. Dagsordenen for de ordinære ungebyrådsmøder sendes af ungebyrådssekretæren ni dage før til fælleselevrådssekretæren. Fælleselevrådssekretæren har ansvaret for at videresende dagsordenen til det resterende Fælleselevråd. 
  • Stk. 2. Fælleselevrådet har to dage til at indsende indsigelser til ungebyrådssekretæren ift. punkter på dagsordenen til det kommende ordinære ungebyrådsmøde. 
 • 41. Ad hoc – udvalg 
  • Stk. 1. Fælleselevrådet og Ungebyrådet har mulighed for at mødes i ad hoc udvalg, hvis behovet for dette skulle opstå. Dette skal ske i samarbejde med sekretærerne. 
  • Stk. 2. Der kan forekomme eksterne henvendelser, som kræver behovet for et ad hoc – udvalg nedsat af sekretærerne. 

Alle vedtægter er godkendt af Aalborg Byråd.